Lyhytkurssit

Valinnaiset 8. luokkalaisille tarjottavat lyhytkurssit (syventävät kurssit) ovat laajuudeltaan puoli kurssia. Ne arvioidaan asteikolla suoritettu / hylätty.  Lyhytkurssien sisältöä voidaan muuttaa ja hienosäätää vuosittain, jotta sisältö vastaisi ajan haasteisiin.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Ilmaisun iloa

Tavoiteet ja sisällöt
Puhujaksi ja ilmaisijaksi kasvaminen on prosessi, jossa rohkeus ja taidot karttuvat vähitellen. On tärkeää, että puhumisesta ja ilmaisemisesta tulee luonnollinen tapa toimia erilaisissa tilanteissa.

Kurssilla lähdetään liikkeelle kunkin oppilaan luontaisista ominaisuuksista ja omasta tyypistä. Pyritään vahvistamaan oppilaan itseluottamusta ja lisäämään esiintymisvarmuutta. Ilmaisuharjoitukset ovat kokemuksellista oppimista, jossa yhdistyvät asia ja elämys, ajattelu ja tunne. Oppilas saa vapautua teoreettisesta pohtimisesta ja heittäytyä välillä hulluttelemaan ja tai tunteiden vietäväksi.

Ilmaisuharjoituksissa edetään vaiheittain. Estoton rooliin heittäytyminen on vaikeaa useimmille ihmisille, siksi aluksi tehdään tutustumis- ja ryhmäytymisharjoituksia, joiden avulla rakennetaan luottamusta oppilaiden välille.  Oppilaiden tutustuttua toisiinsa edetään  rentoutumis-, keskittymis- ja aistiharjoituksiin, jotka ovat ns. lämmittelyharjoituksia.  Kurssilla tehdään  mm. pantomiimi-, improvisointi- ja mielikuvaharjoituksia. Pyritään valmistamaan julkisesti esitettävä esitys, joka voi olla esim. pienoisnäytelmä. Esityksen valmistamisen ohessa tutustutaan lavastukseen, puvustukseen ja äänien käyttöön.

Taskut täynnä tarinoita - luovan kirjoittamisen kurssi

Tavoiteet ja sisällöt
Kurssilla kirjoitetaan paljon omia, erilaisia tekstejä, harjoitellaan palautteen antamista ja saamista ja tekstien vähittäistä hiomista. Kokeillaan eri tekstilajeja ja tyylejä, etsitään mieluisia kirjoittamisen tapoja ja nautitaan kirjoittamisesta. Kirjoitetaan yksin, pareittain ja pienissä ryhmissä. Syntyneitä tekstejä julkaistaan yhdessä sovittavalla tavalla.

Oppilas tutustuu itseensä kirjoittajana. Kirjoitetaan unista, muistoista ja unelmista. Kirjoitetaan henkilökuva valokuvan henkilöstä. Harjoitellaan dialogin ja monologin kirjoittamista. Kirjoitetaan erilaisia aloituksia ja lopetuksia. Perehdytään kertomuksen perusrakenteeseen ja kirjoitetaan kertomus, jossa hyödynnetään aiemmin kirjoitettuja tekstejä.


Englanti ja ruotsi

Matkailuenglanti ja matkailuruotsi

Pyritään antamaan valmiuksia selviytyä vieraalla kielellä erilaisissa matkailutilanteissa.

Tavoitteet
Oppilas selviytyy englannin / ruotsin kielellä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa.
Oppilaalla on jonkinlainen kuva ko. kielialueen kulttuureiden erityispiirteistä.

Sisällöt
matkavalmistelut - matkan / hotellin / lipun varaaminen
matkustaminen  - lentokone, juna, bussi, laiva…
asiointi – hotelli, ravintola, pankki, matkatoimisto, kaupat
matkakertomus – nähtävyydet
tietoa ko. kielialueen kulttuureista  - tapoja, erityispiirteitä, nähtävyyksiä

Työtavat
Tilannekohtaiset harjoitukset pareittain tai pienryhmissä.
Yhteydenpitoa ystävyyskouluun, myös sähköpostitse.
Kulttuuritietoa tekstien, internetin ja television välityksellä.


Venäjä

Venäjää vaivatta

Tavoiteet
Tutustutaan venäjän keskeisiin poikkeavuuksiin, samoin kuin lukuisiin yhtäläisyyksiin Euroopan valtakielten ja suomen kanssa. oppilaat saavat vaivattomasti valmiudet venäjän perusteellisempaan opiskeluun.

Sisällöt
Opetellaan kyrilliset aakkoset, jonka jälkeen oppilas pystyy tunnistamaan lukuisia entuudestaan tuttuja sanoja. Harjoitellaan ääntämiseroja.

Työtavat
Opetusvideot, tietokoneavusteinen opetus, suulliset harjoitukset.


Fysiikka

Tähtitiede

Tavoiteet
Aurinkokunnan rakenteeseen, planeettoihin ja muihin taivaankappaleisiin tutustuminen.

Sisällöt
Aurinko, kuu, planeetat, komeetat, meteoriitit ym.

Työtavat
Internetin ja kirjallisuuden avulla tehtäviä harjoitustöitä.
Esim. PowerPoint-työ, seinätaulut, ryhmätyöt ja videot.
Mahdollisesti vieraileva asiantuntija.


Kemia

Kemian työkurssi

Tavoitteet
Syventyä kokeelliseen kemiaan. Työselostusten tekeminen.

Sisällöt
Kemian kokeita, joita oppituntien puitteissa ei ole ehditty tehdä.
Aiheet koulukemian sisältä, liittyen esim. ympäristöön.

Työtavat
Käytetään koulun välineitä, sekä välineistöä, jota löytyy esim. kotoa.


Musiikki

Musiikki ja tietokone

Kurssilla tutustutaan musiikin tekemiseen tietokoneen avulla ja tietokoneeseen musisoinnin ja musiikin opiskelun apuvälineenä.

Tavoiteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tietää, millä eri tavoilla tietokonetta voi käyttää apuna musiikin tekemisessä. Opiskelija tutustuu erilaisiin musiikkiohjelmiin ja harjoittelee käyttämään niitä.

Sisällöt
Kurssilla tutustutaan nuotinkirjoitukseen, äänittämiseen, säveltämiseen ja sovittamiseen sekä äänen muokkaamiseen tietokoneen avulla. Lisäksi harjoitellaan Internetin käyttöä musiikkiaiheisten sivustojen osalta. Kurssilla tutustutaan tarkemmin seuraaviin ohjelmiin: Sibelius (nuotinkirjoitusohjelma) ja Cakewalk (sekvensseriohjelma).

Keskeiset työtavat: Kurssilla tehdään monipuolisia musiikkiin liittyviä luovia harjoituksia, joissa käytetään tietokonetta apuvälineenä, esimerkiksi sävelletään pieniä kappaleita tai muokataan jo olemassa olevia kappaleita.

Yhtyelaulu

Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä ja lauletaan moniäänisiä lauluyhtyekappaleita. Kurssin ohjelmistoon otetaan kappaleita eri musiikkityyleistä ja -kulttuureista. Kurssilla valmistetaan esitys johonkin koulun juhlaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on kunkin opiskelijan persoonallisen laulu- ja äänenkäyttötavan löytäminen. Opiskelija tutustuu erilaisiin tapoihin käyttää ääntä. Opiskelija perehtyy erilaisiin laulutyyleihin ja niiden tekniikoihin.

Sisällöt
Kurssilla harjoitellaan useita erityylisiä lauluja, joista osa esitetään kurssin päätteeksi. Kappaleiden avulla harjoitellaan laulutekniikkaa, stemmalaulua, lauluilmaisua ja musiikkiryhmän jäsenenä toimimista.

Työtavat
Kurssilla käytetään monipuolisia työtapoja. Peruslähtökohtana ovat äänenavaukset, jotka sisältävät muun muassa hengitysharjoituksia, äänen rentouttamista, puhtausharjoituksia, stemmalauluharjoituksia, artikulaatioharjoituksia ja sekä ylös- että alas äänialaa laajentavia harjoituksia. Näiden avulla opiskelija kehittää omaa laulutekniikkaansa. Harjoiteltavat kappaleet valitaan eri musiikkityyleistä ja –kulttuureista, minkä avulla opiskelija tutustuu useisiin erilaisiin tapoihin laulaa.


Kuvataide

Valo- ja videokuvaus

Tavoitteet
Kurssilla opitaan kuvauksen alkeet (mustavalkokuvaus, digikuvaus, videokuvaus).

Sisällöt
Opitaan valokuvauksen perussäännöt. Valokuvataan suunnitelman mukaan valittua kohdetta tai aihetta. Näin saatu materiaali käsitellään valitun kuvausmenetelmän mukaan. Tutuiksi tulevat mustavalkokuvan kehitys, digikuvien käsittely tietokoneella ja videokameran suomat mahdollisuudet.

Työtavat
Keskeisinä työtapoina ovat pari- ja pienryhmätyöskentely.


Tekstiilityö

Teddy-nalle

Tavoitteet
Opitaan valmistamaan kolmiulotteinen esine ja tutkitaan miten jalat, kädet ja pää saadaan liikkuviksi. Harjoitellaan kestävien pistojen ompelua tarkasti merkittyjä viivoja pitkin. Luodaan nallelle persoonallinen ilme.

Sisällöt
Valmistetaan vanhanajan teddy-nalle, perinteisiä kaavoja käyttäen. Nallella on liikkuvat jäsenet, lasisilmät ja mahassa mörinärasia. Nalle ommellaan käsin ja se saa persoonallisen ilmeen korvien, suun ja nenän muodoista.

Työtavat
Itsenäistä työskentelyä opettajan ohjauksessa. Ryhmäkeskustelua ja pohdintaa eri vaihtoehdoista.

Silkkimaalaus

Tavoitteet
Perehdytään silkkiin materiaalina; miten se käyttäytyy maalattaessa ja värjättäessä sekä mitä siitä voidaan valmistaa. Tutustutaan silkkimaalausvälineisiin ja –tekniikoihin. Harjoitellaan suunnittelua ja etsitään oman persoonallinen tyyli ilmaista itseään.
 
Sisällöt
Suunnitellaan ja toteutetaan silkkimaalaustöitä kuten huivi, tyyny, solmio ja kortti. Kokeillaan tyypillisimpiä silkkimaalausvälineitä ja –materiaaleja sekä erilaisia tekniikoita mm. guttaus, suolaefekti, mikrosilkki, sävytys, rypytys ja batiikki.

Työtavat
Uudet tekniikat opetellaan opettajan demojen avulla. Jokainen oppilas tekee harjoituksia valituista tekniikoista. Työskentelyssä korostuu oppilaan oma suunnittelu ja tekeminen.

Kankaan painanta ja värjäys

Tavoitteet
Opitaan useita kankaan painanta- ja värjäysmenetelmiä, joilla saadaan lisää vaihtoehtoja ja persoonallisuutta kangasvalikoimaan. Harjoitellaan omaperäistä suunnittelua ja luovuutta keksiä uusia tapoja painaa ja värjätä.

Sisällöt
Kokeillaan erilaisia painanta- ja värjäysmenetelmiä esim. leimasin-, kaavio-, valotuskaaviopainanta, aurinkovärjäys, kloorivalkaisu ja kankaan maalaus. Värjäystä ja painantaa voidaan tehdä valmiisiin tekstiileihin kuten t-paitoihin, mutta kurssilla voidaan myös ommella uusia tuotteita.

Työtavat
Uudet tekniikat opitaan opettajan demojen avulla. Jokainen oppilas keksii yksilöllisen työn tai useampia töitä, joissa hän toteuttaa eri värjäys- ja painantatekniikoita. Työskentelyssä painottuu oppilaan oma suunnittelu ja tekeminen.


Tekninen työ

Elektroniikkarakentelu

Tavoitteet
Opitaan tuntemaan elektroniikan peruskomponentit ja niiden toiminta.

Sisällöt
Rakennetaan ja saatetaan toimintakuntoon pieniä elektronisia laitteita. Samalla rakennetaan laitekotelot itse. Mahdollisuuksien mukaan opetellaan laitteiden ohjausta tietokoneella.


Liikunta

Pesistä ja lentistä

Tavoiteet
Kurssin tavoitteena on vahvistaa kyseisten urheilulajien perustaitoja. Tämän lisäksi kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaiden taktillisia taitoja kyseisissä joukkuepeleissä.

Pesäpallo

Sisällöt
Oppilas ymmärtää ulkopelin 1-, 2-, ja 3-tilanteen taktiikan.
Oppilas pystyy toimimaan joukkueen sisäpelin pelinjohtajana.
Oppilaalle muodostuu jonkinmoinen käsitys siitä miten muodostetaan joukkueeseen hyvä henki.

Lentopallo

Sisällöt
Oppilas ymmärtää joukkuetaktiikat (pussi-puolustus ja 6-paikka).
Oppilas kykenee toimimaan lentopallotuomarina.
Oppilaalle muodostuu käsitys joukkuepelin henkisestä puolesta.

Työtavat
Teoriatunneille käydään lävitse lajien sääntöjä sekä taktillisia asioita.
Käytännön tunneilla harjoitellaan perustaitoja sekä kokeillaan käytännössä lajien taktillisia asioita.
Pelataan kyseisiä pelimuotoja.


Kotitalous

Jauhopeukalot

Leivontakurssin tarkoituksena on perehtyä perus- tai valinnaisopetusta syvällisemmin erilaisiin taikinatyyppeihin, niiden ominaisuuksiin ja käyttötarkoituksiin. Kurssilla pohditaan eri menetelmien eroja ja käyttömahdollisuuksia. Kurssilla tarkastellaan myös kotileivonnan arvostusta ja taloudellista hyötyä.

Sisällöt
Valmistetaan leivonnaisia huomioiden erilaiset taikinatyypit.

Oppilaiden toivomukset otetaan huomioon!

Hyntyyt yhteen - perheen arkea ja juhlaa

Kurssilla paneudutaan erilaisten elämäntilanteiden ja juhlien ruokatarjoiluun ja suunnitteluun. Lähtökohtana on yhdessäolon ja kokkailun ilo.

Sisällöt
omaan kotiin muuttaminen – asuntoasiaa; mitä minun tulee tietää / taitaa?
helppoa ruokaa ”sinkkukämpässä”
tupaantuliaiset
pikkubileet, kihlajaiset
häät – häämatkalla
lapset – vanhemmuus
ristiäiset
lastenkutsut
sukujuhlat, syntymäpäivät

Oppilaiden toivomukset otetaan huomioon!

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu