Valinnaiset aineet

Rantasalmen perusopetuksessa tarjotaan oppilaiden valittavaksi valinnaisaineita siten, että neljän vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaisaineet arvioidaan numeroarvosteluna ja lyhyemmät puolen vuosiviikkotunnin mittaiset valinnaiset syventävät aineet/kurssit arvioidaan merkinnällä hyväksytty (S) tai hylätty (H). Oppilas valitsee kolme valinnaisainetta opiskeltavaksi 8. ja 9. vuosiluokalla. Syventäviä kursseja oppilas valitsee kahdeksannelle luokalle kaksi kappaletta.

Valinnainen aine (numeroarvostelu)

 • Ranska  B2-kieli
 • Saksa  B2-kieli
 • Venäjä B2-kieli
 • Musiikki
 • Kuvataide
 • Tekstiilityö
 • Tekninen työ
 • Kotitalous
 • Maa- ja metsätalous
 • Tietotekniikka

Valinnainen kieli (B2-kieli)

Valinnaisen kielen opetuksen tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille toisen asteen koulutuksessa. Nämä opetussuunnitelman perusteet on laadittu neljälle vuosiviikkotunnille.

Tavoitteet

Kielitaito
Oppilas oppii

 • ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyntöjä ja kieltoja
 • lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä
 • kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään.
  Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1-A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2-A1.3.

Kulttuuritaidot
Oppilas oppii

 • tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustumaan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin.

Opiskelustrategiat
Oppilas oppii

 • käyttämään rohkeasti kielitaitoaa
 • hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita
 • arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

Keskeiset sisällöt

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta

 • tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa
 • itsestä ja lähiympäristöstä puhuminen
 • perhe ja vapaa-aika
 • selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, kuten kaupassa käynnistä, ruokailemisesta ja matkustamisesta.
 • kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa

Rakenteet

 • viestinnän kannalta kullekin kielelle ominainen lauseenmuodostus ja keskeinen kielioppi

Viestintästrategiat

 • puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen
 • rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta
 • omien viestien suunnittelu
 • oman kielenkäytön tarkkailu
 • puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa
 • kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa

Ranska (B2-kieli)

Opetellaan selviytymistä ranskan kielellä erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja tutustutaan ranskalaiseen elämäntyyliin.

Vuosiluokka 8

Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit

 • esittäytyminen ja toisen henkilön esittely
 • anteeksi pyytäminen, kiittäminen
 • itsestä, perheestä ja kodista kertominen
 • paikan kysyminen ja neuvominen
 • sää ja vuodenajat
 • väri
 • kutsun esittäminen>
 • ystävät
 • kotipaikasta kertominen
 • opiskelusta kertominen
 • kuukaudet, viikonpäivät ja kellonajat
 • matkustaminen
 • kahvilassa asiointi
 • lukusanat

Rakenteet

 • olla-verbi
 • tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesens
 • I-ryhmän verbit  -  er-verbit
 • III-ryhmän verbit  -  re-verbit
 • paikan prepositiot
 • persoonapronominit, omistusmuodot
 • kysymyssanat
 • adjektiivin taipuminen ja paikka
 • il y a-rakenne
 • est-ce que-rakenne
 • genetiivi

Vuosiluokka 9

Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit

 • ruokaostoksilla
 • asunnon etsiminen
 • tapaamisesta sopiminen
 • henkilön kuvailu
 • kirje
 • ravintolassa asiointi
 • vaateostoksilla
 • mielipiteen ilmaiseminen
 • tien neuvominen laajemmin
 • puhelimessa puhuminen
 • työn hakeminen
 • säästä kertominen laajemmin
 • ympäristön kuvailu
 • Pariisi

Rakenteet

 • lisää epäsäännöllisiä verbejä
 • partitiivi
 • imperatiivi
 • järjestysluvut
 • aller-futuuri
 • persoonapronominien objekti- ja adverbiaalimuodot
 • II-ryhmän verbit  -  ir-verbit
 • il faut-rakenne
 • relatiivipronominit
 • painolliset persoonapronominit
 • refleksiiviverbit
 • passé composé  avoir- ja être-verbeillä

Saksa (B2-kieli)

Opetellaan selviytymistä saksan kielellä erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja tutustutaan saksalaiseen elämäntyyliin.

Vuosiluokka 8

Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit

 • esittäytyminen ja tervehtiminen
 • itsestä kertominen
 • kahvilassa asioiminen, ostotilanne
 • puhelinkeskustelu
 • kellonajat
 • viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat
 • perheenjäsenet, sukulaiset
 • asuminen
 • harrastukset
 • matkalipun ostaminen
 • ulkonäön kuvaaminen

Rakenteet

 • säännöllisten ja epäsäännöllisten verbien taivutus
 • persoonapronominit: nominatiivi ja akkusatiivi
 • epämääräinen ja määräinen artikkeli
 • lukusanat
 • modaaliapuverbit
 • päälauseen sanajärjestys
 • substantiivien nominatiivi ja akkusatiivi
 • prepositioita
 • man-rakenne
 • imperatiivi

Vuosiluokka 9

Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit

 • ravintolassa, ruokailu
 • ostoksilla: vaatteita, värejä
 • matkan varaaminen: matkustaminen, hotellissa
 • kotiseudusta kertominen
 • sää
 • tien neuvominen
 • perhejuhlat: onnittelut, toivotukset
 • lipunosto
 • asumisesta kertominen
 • ympäristönsuojelu
 • harrastukset
 • terveys ja sairastaminen
 • tulevaisuudensuunnitelmat

Rakenteet

 • akkusatiiviprepositiot
 • sivulauseen sanajärjestys
 • perfekti
 • substantiivien datiivi
 • datiiviprepositiot
 • persoonapronominien datiivi
 • rektioverbejä

Venäjä (B2-kieli)

Opetellaan selviytymistä venäjän kielellä erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja tutustutaan venäläiseen elämäntyyliin.

Vuosiluokka 8

Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit

 • tervehdykset, esittäytyminen, kotipaikan kysyminen
 • itsestä kertominen, perheestä kertominen
 • kielitaidosta kertominen
 • opiskelu, työ, ammatit
 • asioiminen kaupassa, pankissa
 • kellonajan kysyminen ja vastaaminen, viikonpäivät
 • matkustaminen
 • ravintolakeskustelu, aterian tilaaminen

Rakenteet

 • venäjän kielen aakkoset, painokirjaimet ja kirjoituskirjaimet
 • ääntäminen ja intonaatio
 • substantiivin suku
 • adjektiivin sukupäätteet
 • muodollinen subjekti
 • paikan prepositiot
 • persoonapronominit, possessiivipronominit
 • kieltosanat
 • verbin preesenstaivutus
 • olla-verbin käyttö
 • sijamuotoja: monikon nominatiivi, yksikön prepositionaali, yksikön akkusatiivi
 • aikamuodot: preesens, preteriti

Vuosiluokka 9

Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit

 • lähempi tutustuminen, luonteenpiirteet
 • venäläisten etu-, isän-, ja sukunimien käyttö
 • puhelinkeskustelu, tapaamisesta sopiminen
 • ajanilmaisuja, kuukaudet ja päiväys, vuorokauden- ja vuoden ajat
 • voinnista keskusteleminen
 • konsertissa, teatterissa käynti, lippujen ostaminen
 • matkustaminen, tien kysyminen
 • säästä keskusteleminen
 • harrastuksista ja mieltymyksistä keskusteleminen
 • ostostilanteesta selviytyminen

Rakenteet

 • järjestysluvut
 • yksikön genetiivi
 • yksikön instrumentaali
 • yksikön datiivi
 • kehotusilmaisuja
 • refleksiiviset ja resiprookkiset verbit
 • f-päätteisten verbien taivutus
 • adjektiivin ja adverbin päätteitä
 • lisää liikeverbeistä
 • verbien aspektimuotoja
 • diminutiivi

Valinnainen musiikki

Vuosiluokat 8-9

Tavoiteet
Valinnaisessa musiikissa 8.-9. vuosiluokalla on tavoitteena:

 • musiikkiteknologiaan tutustuminen
 • oman, persoonallisen laulutyylin löytäminen ja laulutekniikan hiominen
 • soittotaidon kehittäminen yhteissoiton avulla
 • itselleen sopivimman soittimen löytäminen
 • esiintymisvarmuuden kehittäminen
 • musiikillisten rakenteiden tunnistaminen kuuntelun avulla
 • luova musiikin yhdistäminen muihin taidemuotoihin
 • musiikin historian tietojen syventäminen

Keskeiset sisällöt

 • musiikkilaitteiden käyttämisen harjoittelu
 • musiikin tekeminen tietokoneen avulla
 • monipuolisen laulu- ja soitto-ohjelmiston harjoittelu ja esittäminen
 • tutustuminen kuuntelun avulla ajankohtaiseen, ryhmän valitsemaan musiikkiin
 • monipuolisia analyyttisen kuuntelun tehtäviä
 • musiikkia, kuvaa, puhetta ym. yhdistäviä projektitöitä
 • suomalainen populaarimusiikki 1950-luvulta nykypäivään, länsimaisen taidemusiikin aikakaudet, jazz-musiikki, eri kulttuureiden musiikki

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas

 • on monipuolisesti kiinnostunut musiikista
 • osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodian lähes oikein
 • hallitsee jonkin opetuksessa käytetyn soittimen perustekniikan niin, että pystyy osallistumaan yhteissoittoon
 • osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näkemyksiä kuulemastaan
 • osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa
 • tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiikkia
 • tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää
 • osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä
 • osaa toteuttaa yksin tai ryhmässä musiikillisen idean tai melodian, jossa on käytetty musiikin eri elementtejä (melodia, harmonia, rytmi, muoto, sointiväri, dynamiikka).

Valinnainen kuvataide

Tavoitteet
Oppilas oppii

 • asettamaan omalle oppimiselleen tavoitteita
 • kolmiulotteisen tilan hahmottamisen taitoja
 • soveltamaan eri tekniikoita joustavasti
 • käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä arvioinnissa
 • tiedostamaan kuvallisia ongelmia ja ratkaisemaan niitä omatoimisesti
 • arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta
 • tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään
 • analysoimaan ja soveltamaan kuvallisen viestinnän ilmaisukeinoja omassa työssään
 • hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä
 • tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta
 • tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
 • ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä.

Vuosiluokat 8-9

Sisällöt
Piirustus

 • Syventäen piirustus kuvataiteissa ( viivan ja valöörin ilmaisun luonne).
 • Graafisuus kuvataiteissa ( rikastaminen, pelkistäminen).

Tekninen piirustus

 • Syventäen perspektiivisiä ja projektiivisiä menetelmiä.

Grafiikka

 • Materiaalipainannasta metalligrfiikkaan.

Maalaus, kollaasi, värioppi

 • Syventäen: maalauksellisuus, väri-ilmaisu, värin toiminnot.

Muovailu ja rakentelu, kuvanveisto

 • Syventäen: rakenteellisuus, plastisuus, veistoksellisuus, kokeilevaa tila-ajattelua.

Taidehistoria ja kuvantarkastelu, arkkitehtuuri, kansanperinne

 • tämän ajan taiteen ilmiöitä Suomessa.
 • eksoottiset kulttuurit, taiteen arviointi
 • näyttelykäynnit
 • taiteilija, arkkitehtien vierailut

Valokuva, digikuva, atk, elokuva video

 • joukkotiedotus, historiaa, keinoja

Kirjoitus, tekstaus

 • kuva ja teksti, kuvitustyö

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Oppilas osaa

 • ilmasta itseään kuvallisin keinoin
 • valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimman materiaalin ja tekniikan
 • selostaa kuvan tekemisen prosessin luonnoksista valmiisiin töihin.

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Oppilas osaa

 • tunnistaa keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja osaa sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuriseen
 • yhteyteen
 • tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia
 • hyödyntää näyttely- ja museokäyntejä sekä Internetin kulttuuripalveluja.

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Oppilas

 • osaa erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja ekologisia ominaisuuksia
 • tuntee suunnittelu ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskentelyssään
 • tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä.

Kuvaviestintä ja mediaosaaminen
Oppilas osaa

 • kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta, videokuvausta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua
 • analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta.

Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot
Oppilas

 • osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saadun palautteen omassa työskentelyssään
 • osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa
 • pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen yhteistyöhön muiden kanssa
 • osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa.

Arviointi ja kuvataiteen painotukset Rantasalmella

Olemme siirtymässä spesialistista, jonka taidot nopeasti vanhenevat, yleismieheen, joka osaa sopeutua kehitykseen. ( John Naisditt)  Kuvataide on vahvasti mukana tulevaisuuden ammattivaatimusten ohjesäännön listalla, esim. Luovuus ja innovatiivisuus työssä: Vuorovaikutuksen laatu usein ratkaiseva kehitykselle ja se kehittyy ajattelussa ja toiminnassa. Kommunikaatiokyvyt ja kulttuurin tuntemus. Taito lukea kuvia ja jäsentää tietoa visuaalisesti. Kuvallisten kokonaisuuksien nopea hahmottaminen.

Koulussa olemisen sinänsä ja siellä työskenteleminen pyritään saamaan palkitsevia aineksia ja myönteisiä kokemuksia sisältäväksi. Yleissivistävä koulu tarvitsee ammattitaitoisen taidekasvatuksen ja ammattinsa osaavan opettajan, joka on saanut laaja-alaisen koulutuksen lisäksi nykytekniikan osaamisen.

Keskeisintä kasvatusta on se, että lapselle ja nuorelle välitetään kokemuksia ja käsityksiä siitä, mikä on arvokasta. Itse asiassa tätä ei edes tarvitse välittää, koska opettajien ja muiden aikuisten toiminnassa ilmenee aina se, mitä he pitävät arvokkaana. Se mitä voidaan tehdä, on pyrkiä olemaan tietoinen siitä, mitä elämyksiä ja käsityksiä välittää. (Kari E Turunen)

Kulttuuri ja paikkakunta identiteetti ja kansainvälisyys, yrittäjyys; Kuvataide kytkeytyy toiminnallisella ja sisällöllisellä tasolla minkä tahansa oppiaineen kanssa. Osallistuminen, oppiaineiden välinen yhteistyö; vaihtuu lukuvuosittain, teemat projektit

Suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää oppitunnilla säännöllistä osallistumista ja annettujen tehtävien tekemistä. Tavoitteiden saavuttamiseksi kuvataideopetuksen ryhmäkoko tulee olla sopiva tehtävien suorittamiseksi; sopiva ryhmäkoko on 10-20 oppilasta. Erikoistekniikkojen opetuksessa ryhmäkoko tulisi olla vieläkin pienempi.


Valinnainen tekninen työ

Vuosiluokka 8

Teknisen työn oppiaines
Suunnittelu

 • paperille piirtäen
 • apuna omat tarpeet
 • valmiit piirustukset ja muu materiaali

Puuteknologia

 • koneellisen puuntyöstön harjaantuminen: liimalevyn valmistaminen, vaativammat liitostekniikat, ontelosorvaus

Metalliteknologia

 • metallityöstön harjaantuminen:  polttoleikkaus, puikkohitsaus, kulmahiomakoneen turvallinen käyttö, putkentaivutus, kuumataonta

Sähkö- ja konteknologia

 • puu- ja metallitöiden ohessa

Vuosiluokka  9

Teknisen työn oppiaines
Suunnittelu

 • pyritään omaperäisiin ratkaisuihin muotoilun ja rakenteiden suhteen
 • laaditaan mitoitettu piirustus
 • mahdollisesti tietokoneavusteista suunnittelua

Puu- ja metalliteknologia

 • tavoitteena koneellisen puuntyöstön hallinta
 • kerrataan ja syvennetään edellisinä vuosina opittua
 • valmistetaan yksilöllinen isohko kokonaisuus

Kone- ja sähköteknologia

 • yhdistetään valmistettaviin puu- ja metallitöihin
 • suoritetaan vanhojen laitteiden korjausta ja huoltoa sekä työkalujen teroitusta

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Tekninen työ ja tekstiilityö

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas

 • kykenee havaitsemaan myös itsenäisesti ongelmia ja ohjatusti suunnittelemaan toteuttamiskelpoisia tuotteita, joiden suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
 • dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
 • osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.

Valmistaminen
Oppilas

 • työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 • hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, ekologinen ja esteettinen
 • osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
 • osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa
 • osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.

Itsearviointi sekä käsityöprosessin ja sen tulosten pohdinta
Oppilas

 • kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan ja osoittamaan sekä prosessin kulussa että tuloksissa vahvuuksia ja heikkouksia
 • osoittaa käsityöprosessin arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja halunsa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti
 • pyrkii arvioimaan arkielämässä tarvitsemiaan tuotteita esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
 • muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.

Valinnainen tekstiilityö

Vuosiluokat 8-9

Tekstiilityön oppiaines
Ompelu

 • vauvan tai lapsen vaate: mitoitus, muunneltavuus
 • juhlava asu: pukeutuminen juhlaan, sovituksen merkitys vaateen valmistuksessa, vuoritus
 • sisustustekstiili: tilkkutyö, erilaisia tilkkutyötapoja, tilkkutyövälineet, vanut, tikkaus
 • kolmiulotteinen työ, esim. pehmolelu, täytemateriaalit
 • mallisuunnittelussa korostetaan yksilöllisyyttä ja esteettisyyttä, toteutuksen suunnittelu

Neulonta

 • neulevaate, kaavan mukaan neulominen
 • neulekappaleiden viimeistely, neulesaumat
 • neulonnan työvälineet
 • koneneulontaan tutustuminen

Kirjonta

 • konekirjonta: tietotekniikan käyttö kirjontamalleja suunniteltaessa, kirjovan ompelukoneen käyttö
 • konekirjontamateriaalit, erilaisia konekirjonta tapoja
 • kansainvälinen kirjontakulttuuri

Kudonta

 • kangaspuilla kutominen: kankaan rakentaminen kangaspuille, kudonta ja viimeistely
 • perussidokset

Erikoistekniikat

 • valinnan mukaan: huovutus, kankaan painanta ja värjäys, silkkimaalaus, solmeilu, ryijyn ompelu, paperimassatyöt

Tekstiilitieto

 • tekstiilituotteen valmistusprosessi, tekstiilituotteen elinkaari

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Tekninen työ ja tekstiilityö

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
Oppilas

 • kykenee havaitsemaan myös itsenäisesti ongelmia ja ohjatusti suunnittelemaan toteuttamiskelpoisia tuotteita, joiden suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
 • dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
 • osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.

Valmistaminen
Oppilas

 • työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 • hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, ekologinen ja esteettinen
 • osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
 • osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa
 • osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.

Itsearviointi sekä käsityöprosessin ja sen tulosten pohdinta
Oppilas

 • kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan ja osoittamaan sekä prosessin kulussa että tuloksissa vahvuuksia ja heikkouksia
 • osoittaa käsityöprosessin arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja halunsa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti
 • pyrkii arvioimaan arkielämässä tarvitsemiaan tuotteita esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
 • muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.

Valinnainen kotitalous

Vuosiluokat 8-9

Valinnainen kotitalous rakentuu seitsemännen vuosiluokan oppisisältöjen pohjalle. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilaat pyrkivät soveltamaan perustietojaan ja -taitojaan, syventämään ja laajentamaan niitä. Erityisesti käden taitoja harjaannuttamalla pyritään itsenäiseen osaamiseen ja onnistumisen kokemuksiin. Arjen keskelle luodaan myös juhlatilanteita.

Vuosiluokka 8

Tavoiteet ja keskeiset sisällöt

 • ruoanvalmistuksen ja leivonnan perusteiden kertaus
 • ruoan valinta; elintarvikkeiden turvallisuus ja elintarvikehygienia, pakkausmerkinnät ja kansainväliset markkinat
 • sienet
 • erityisruokavaliot
 • suomalainen ruoka- ja juhlakulttuuri
 • juhlien järjestämisen periaatteet - elinkaaren juhlat
 • omat ateriasuunnitelmat ja toteutus
 • kodinkoneiden käyttö
 • ympäristön huomioiminen; jätehuoltoon tarkemmin perehtyminen
 • kodinhoidon tehtäviä
 • käytännön kotitehtäviä

Vuosiluokka 9

Tavoiteet ja keskeiset sisällöt

 • Säilönnän perusteet ja keskeisimmät säilöntämenetelmät
 • Arjen pyörittäminen: monien kotitaloustöiden yhteensovittaminen samanaikaisesti
 • Siivouksen ja vaatehuollon kertaukset – kodinhoidon kotitehtäviä
 • Asunto ja asuminen
 • Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet
 • Oman rahatalouden suunnittelu ja hallinta
 • Monipuolisen ja terveellisen ruokavalion kertaaminen
 • Omat ateriasuunnitelmat ja toteutus
 • Kansainvälinen ruoka- ja juhlakulttuuri
 • Juhlien järjestäminen: noutopöytä ja oppilaiden suunnittelemat juhlat
 • Ravitsemus eri ikäkausina
 • Käytännön kotitehtäviä

Arviointi tapahtuu samoin perustein kuin yhteisissä oppiaineissa.

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas

 • osaa noudattaa hyviä tapoja sekä ymmärtää kodin ihmissuhteiden ja tasa-arvon merkitystä
 • tuntee kotitalouteen liittyvän suunnittelun, työnjaon ja ajankäytön perusteita
 • tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmistuksen ilmiöitä ja osaa käyttää näitä tietoja hyväkseen ruoanvalmistuksessa
 • ymmärtää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä
 • tietää ruoan turvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä
 • pystyy ohjatusti valmistamaan aterioita sekä tietää monipuolisen ruokavalion merkityksen omalle terveydelle ja hyvinvoinnille
 • tunnistaa suomalaisen ruoka- ja tapakulttuurin keskeisiä piirteitä
 • tuntee tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja on selvillä kuluttajan vastuusta
 • tuntee kotitalouden rahankäytön perusteita ja osaa tehdä oman rahankäyttösuunnitelmansa
 • käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja aineita sekä tavallisimpia kodinkoneita turvallisesti
 • osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta
 • osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja osaa tekstiilien perushoitomenetelmät
 • osaa tehdä tavanomaiset kodin siivoustyöt.

Maa- ja metsätalous

Tavoitteet

 • herättää kiinnostusta ja arvostusta maa- ja metsätaloutta sekä puutarhanhoitoa kohtaan ja antaa niissä tarvittavia perustietoja
 • antaa valmiuksia ymmärtää maa- ja metsätalouden sekä puutarhanhoidon kansantalouden merkitys
 • saada oppilaat ymmärtämään luonnonolojen merkitys maa-, metsä- puutarhataloudelle sekä luonnonsuojeluun ja ihmisen terveelliseen ja viihtyisään elinympäristöön
 • antaa virikkeitä omakohtaiseen kokeiluun ja vapaaseen harrastustoimintaan
 • antaa valmiuksia hakeutua alan jatkokoulutukseen

Vuosiluokka 8

Sisällöt

Kahdeksannella vuosiluokalla tutustutaan keskeisiin perustietoihin ja taitoihin. Oppimäärä kokonaisuutena on varsin laaja. Siksi jokainen opetusryhmä suorittaa oppiaineksen valinnan ja painotuksen vuosittain.

Vuosiluokka 9

Sisällöt

Yhdeksännellä vuosiluokalla tutustutaan maa-, metsä- ja puutarhatalouteen yrittäjän näkökulmasta käsin.
Tutustutaan metsätalouden sisältöalueeseen mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
Muiden sisältöalueiden kohdalla menetellään kuten 8. luokalla.


Tietotekniikka

Tavoitteet

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa tietotekniikasta kiinnostuneiden oppilaiden tietoja ja käyttötaitoja sekä antaa valmiudet omatoimiseen tietotekniikan hyödyntämiseen. Oppilas tutustuu tietojenkäsittelyn keskeisiin osa-alueisiin ja perehtyy jokapäiväisen elämän tietoteknisiin sovelluksiin ja käyttöesimerkkeihin.

Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti itsenäisesti työskennellen. Työskentelyssä hyödynnetään ryhmän yhteisesti tuottamaa aineistoa. Tunnilla suoritettavien töiden tulee antaa oppilaalle valmiuksia valita kulloiseenkin tehtävään sopivat tietotekniset välineet. Oppilaat kokoavat tekemänsä työt kansioksi. Opetusta syvennetään vierailuilla paikallisiin yrityksiin. Tietotekniikan tunteja hyödynnetään myös muiden oppiaineiden työskentelyyn liittyvien oppilastöiden suorittamisessa.

Vuosiluokka 8

Sisällöt

Tietotekniikan perusteet  (Kurssi 1)

 • Windows käyttöjärjestelmä ja sen perushallinta
 • lyhyt tutustuminen työvälineohjelmiin
 • tietoliikenne, käyttötaitojen varmentaminen
 • yhteiskunnalliset vaikutukset

Tietokone ilmaisuvälineenä (Kurssi 2)

 • tietokone ilmaisuvälineenä - mitä se on – kokonaiskuvan muodostaminen
 • sanallinen ja kuvallinen ilmaisu
 • tekstin ja kuvan yhdistäminen julkaisuksi, www-sivuiksi
 • esitysohjelman käyttö

Vuosiluokka 9

Sisällöt

Tiedonhallinta (Kurssi 3)

 • taulukkolaskentaohjelman mahdollisuudet
 • kortisto-ohjelman mahdollisuudet
 • tietokannan ja taulukkolaskennan yhdistäminen tekstinkäsittelyyn

Ohjelmointi (Kurssi 4)

 • yleistä ohjelmoinnista, ohjelmointikielistä ja "sovelluskehittimistä"
 • ohjelmoinnin käsitteet ja erilaiset rakenteet
 • ohjelmointia ohjelmointikielellä tai muilla vastaavilla työvälineillä
 • valmiiden ohjelmien käyttöä ja muokkausta

Arviointi

Arvioinnin pohjana ovat oppilaan suorittamat tehtävät ja työt, jotka oppilas kokoaa kansioon. Arvioinnin tueksi pidetään testejä, joilla mitataan tietotekniseen hyötykäyttöön liittyviä taitoja ja tietoja.

Arvosanaan kahdeksan (hyvä) vaaditaan, että oppilas suoriutuu itsenäisesti seuraavista tehtävistä. Oppilas osaa tuottaa perustekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla, yhdistää tekstiä ja kuvia julkaisuksi, luoda yksinkertaisen verkkosivun linkkeineen, luoda peruslaskutoimituksia sisältävän taulukkolaskentapohjan, sekä luoda tietokannan ja suorittaa siitä perushakuja.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu