Kaavoitus

KAAVOITUSKATSAUS MRL 7 § 14.3.2016

Rantasalmen kunnassa ovat vireillä jäljempänä kuvatut kaavahankkeet. Tässä kaavoituskatsauksessa niistä on esitetty lyhyt kuvaus.

Yleiskaavat

Kirkonkylän osayleiskaavan laadinta on työnalla. Kaavan avulla suunnitellaan kirkonkylän alueen tulevaisuuden maankäyttöä. Myöhemmin alueen asemakaava päivitetään ja mahdollisille laajennusalueille laaditaan tarvittaessa uusi asemakaava. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus tulee nähtäville keväällä 2016.

Asemakaavat

Rantasalmen Osuuspankin omistaman Iso - Virkasaaren alueen ranta-asemakaava laadinta oli pysähdyksissä niin kauan, että kaavan laadinta tuli käynnistää alusta pitäen uudelleen. Ranta-asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 4.6.2015 - 6.7.2015. Kaavan laatijana toimii Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa.

Rantasalmen Osuuspankin omistamalle ns. Graanin tontille keskeiselle paikalle kuntakeskusta on valmistunut diplomityönä puukerrostalo suunnitelma neljälle kolmikerroksiselle puurakennukselle. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta. Kaavaehdotus oli nähtävillä 4.6.2015 – 6.7.2015.

Haukivesi – Haapaselän rantayleiskaavan päivityskierros lähtee liikkeelle vuoden 2016 aikana. Muutoksessa käydään läpi koko Haukiveden – Haapaselän alue ja korjataan alkuperäisen kaavan laadinnan yhteydessä jääneet virheet, päivitetään aineiston myönnettyjen poikkeamislupien mukaiseksi sekä tehdään maanomistajien toiveiden mukaiset muutokset, mikäli ne ovat alkuperäisen yleiskaavan periaatteiden mukaisia. Maastotyöt ja tarvittavat inventoinnit on tarkoitus tehdä kevään ja kesän 2016 aikana. Kaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 aikana.

Rantasalmen kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen alkaa osayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Vuonna 2016 käynnistetään korttelin 50 asemakaavan muutos. Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia asumisen / pienverstastoiminnan sijoittumista alueelle. TT-merkinnän muuttamista tutkitaan kaavamuutoksella.

Maakuntakaava

Etelä-Savossa on voimassa maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö vahvisti 4. lokakuuta 2010. Kaava on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin paitsi ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli. Mikkeliin liittyneen entisen Suomenniemen kunnan alueella on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava. Voimassaolevat kaavat on luettavissa liiton internetsivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/maakuntakaava.

Maakuntaliitto täydentää parhaillaan voimassa olevaa maakuntakaavaa tuulivoimaa käsittelevällä 1. vaihemaakuntakaavalla. Kaavassa osoitetaan tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja ohjataan kaavamääräyksin tuulivoiman suunnittelua maakunnan alueella. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 9. kesäkuuta 2014 ja kaava on nyt ympäristöministeriön vahvistettavana. Vahvistuspäätös saataneen vuoden 2016 aikana. Rantasalmella ei ole kohteita. Kaava-aineisto on luettavissa liiton internetsivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/tuulivoimakaava.

Maakuntahallitus käynnisti kokouksessaan 20.8.2014 aloittaa 2. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Siinä voimassa olevaa maakuntakaavaa on tarkoitus päivittää ja ajantasaistaa mm. vähittäiskauppaan, maa-aineisten ottoon sekä kulttuuri- ja luonnonmaiseman arvoihin liittyvien merkintöjen osalta. Kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheen kuulemiset on tarkoitus ajoittaa vuodelle 2016. Kaavaprosessin etenemistä voi seurata liiton internetsivuilla osoitteessa http://www.esavo.fi/vaihemaakuntakaava2.

Muuta

Tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Järvi Saimaan Palvelut Oy tuottaa tarvittavat kaavoituspalvelut Rantasalmen kunnalle.

Lisätietoja:

Rakennustarkastaja
Vesa Kankkunen
puhelin 040 571 1689

Ympäristötoimensihteeri
Airi Yletyinen
puhelin 040 161 5008

Ympäristösihteeri
Pekka Sorjonen
puhelin 040 508 3825

Järvi Saimaan Palvelut Oy
Simo Kaksonen
puhelin 044 417 5243

Arkkitehtitoimisto
Keijo Tolppa
puhelin 0400 139 007

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu