Kaavoitus

KAAVOITUSKATSAUS MRL 7 § 2017

Rantasalmen kunnassa ovat vireillä jäljempänä kuvatut kaavahankkeet. 

Maakuntakaava

Maakuntakaava on yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka kattaa usean kunnan alueen. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa Etelä-Savon maakuntaliitto. Maakuntakaava esittää alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoittaa maakunnan kehittämiselle tarpeellisia alueita. Maakuntakaavan aikatähtäin on 10-20 vuotta.
 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan alueella. Se on kuitenkin ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleis- ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämiseksi. Viranomaisten on alueidenkäyttöä koskevia toimenpiteitä suunnitellessaan ja niiden toteuttamisesta päättäessään otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.
 
Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa:
  • ympäristöministeriön 4. lokakuuta 2010 vahvistama kokonaiskaava,
  • 3. helmikuuta 2016 ympäristöministeriön vahvistama tuulivoimaa käsittelevä 1.vaihemaakuntakaava, sekä
  • maakuntavaltuuston 12. joulukuuta 2016 hyväksymä, edellisiä täydentävä 2.vaihemaakuntakaava, joka on tullut voimaan Etelä-Savon maakuntahallituksenpäätöksellä 20.3.2017.
Vanhat seutukaavat on kumottu muilta osin kuin ohjeellisen oikoratavarauksen osalta välillä Lahti-Heinola-Mikkeli.
Maakuntakaavat ovat luettavissa Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilta osoitteessa: 
http://www.esavo.fi/maakuntakaava

Yleiskaavat

Rantasalmen keskustan osayleiskaavan laadinta on käynnissä. Kaavan avulla suunnitellaan kirkonkylän alueen tulevaisuuden maankäyttöä. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä alkuvuonna 2017. Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä on tarkasteltu asemakaavojen ajantasaisuutta ja uusia asemakaavalla suunniteltavia alueita.
 
Haukivesi-Haapaselän rantayleiskaavan päivittäminen on käynnistynyt vuoden 2016 aikana. Muutoksessa käydään läpi koko Haukiveden-Haapaselän alue ja korjataan alkuperäiseen kaavaan mahdollisesti jääneet virheet, päivitetään aineisto myönnettyjen poikkeamislupien mukaiseksi sekä tehdään maanomistajien toiveiden mukaiset muutokset, mikäli ne ovat alkuperäisen yleiskaavan periaatteiden mukaisia. Maastotyöt ja tarvittavat inventoinnit on tehty kesällä 2016. Kaavaluonnos valmistuu vuoden 2017 aikana.
 
Mustalahden alueen yleiskaavan muutos on käynnissä. Kaavaehdotus tulee uudelleen nähtäville kesän 2017 aikana.

Asemakaavat

Vuonna 2016 on käynnistetty asemakaavan muutos korttelissa 50, joka sijaitsee
Kylätien ja Hirventien kulmassa. Kaavamuutoksella on tarkoitus tutkia asumisen,
päivähoidon, kaupallisten palveluiden yms. sijoittumista alueelle.
 
Maanvaihto seurakunnan kanssa Kirkkotien ja Kappelitien alueella mahdollistaa
maankäytön suunnittelua korttelissa 31. Alueella tullaan tutkimaan mahdollista
päivähoitoyksikön laajentamista, torialueen järjestelyjä yms.
 
Rantasalmen kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen tulee ajankohtaiseksi
keskustan osayleiskaavan valmistuttua.
 

Rakennusjärjestys

JJR-kuntien yhteinen rakennusjärjestys tuli voimaan 1.8.2010. Rakennusjärjestyksen
muuttaminen vastaamaan uutta yhteistoiminta-aluetta Rantasalmi, Juva, Sulkava on
laitettu vireille.

Muuta

Tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti Järvi Saimaan Palvelut Oy tuottaa tarvittavat kaavoituspalvelut Rantasalmen kunnalle.

Lisätietoja:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy
044 417 5849
 
Rantasalmen kunta
rakennustarkastaja
040 571 1689
 
ympäristötoimensihteeri
040 161 5008

 

Päivitetty 24.8.2017

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu